Call Now : 081-768-9635 | sale@juicar101.com

เงื่อนไข/ข้อตกลง
1.ข้อมูลสำคัญ
1.1 ความรับผิดชอบทรัพย์สินบริษัทฯ: กรณีผู้เช่า ทำการเช่ารถยนต์ประเภทขับเองกับบริษัท เจ.ยู.ไอ คาร์ฟอร์เร้นท์ จำกัด หากรถยนต์เกิดอุบติเหตุ เสียหาย ผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก หรือผิด หรือไม่มีคู่กรณี จะไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับทางบริษัทฯ เนื่องจากราคาเช่าของบริษัทได้รวมประกันภัยชั้นหนึ่ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) เรียบร้อยแล้ว.
1.2 การนับเวลา: การเช่ารถยนต์จะนับรอบเวลา 24 ชั่วโมง คือค่าเช่า 1 วัน เช่น ผู้เช่าทำการรับรถวันนี้ 12.00 น. นั่นคือครบกำหนดคืนรถวันถัดไปเวลา 12.00 น.
1.3 การเติมน้ำมันรถยนต์: ขั้นตอนส่งมอบรถเช่าเจ้าหน้าที่บริษัทฯจะพาลูกค้าตรวจเกจน้ำมันก่อนส่งมอบ ลูกค้าจะได้รับน้ำมันเต็มถัง พอครบกำหนดสัญญาเช่าก่อนส่งคืนรถ ลูกค้าเติมน้ำมันกลับเต็มถังเช่นเดิม.
1.4 พื้นที่กำหนดการใช้รถยนต์: ผู้เช่าสามารถขับใช้งานได้ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่จำกัดระยะทาง แต่หากใช้งานนอกพื้นที่ดังกล่าว เช่น ไป กทม ,ระยอง ,เพชรบูรณ์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ 300 บาทต่อวัน (คิดเฉพาะวันที่ใช้รถนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1.5 การจ่ายเงินค่าเช่าและรายการจองรถ: กรณีผู้เช่าทำการโอนเงินยืนยันจองรถเช่ากับบริษัทฯ หรือได้เซนเอกสารสัญญาเช่า ชำระเงินค่าเช่าแล้ว ต่อมาหากผู้เช่าประสงค์ต้องการยกเลิกการเช่าหรือคืนรถก่อนระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้ในขั้นต้น ผู้เช่าจะขอเงินค่าเช่าคืนไม่ได้ทุกกรณี
2.ข้อปฏิบัติในการใช้รถยนต์
2.1 ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เช่า และ จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แล้วเท่านั้น.
2.2 ผู้เช่า หรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เช่าควรจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2.3 ผู้เช่า หรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เช่าต้องขับรถยนต์คันที่เช่าด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังตามวิญญูชน พึงปฏิบัติ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, ตามนโยบายมาตรฐาน และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้มีสำเนา ให้กับผู้เช่าแล้ว ณ วันส่งมอบรถ ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าปรับ และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ ผิดกฎหมาย หรือผิดกฎจราจร
2.4 ผู้เช่าต้องไม่อนุญาต หรือไม่นำรถยนต์คันที่เช่าออกไปนอกประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ให้เช่า และผู้เช่าจะดูแลรักษา และครอบครองรถยนต์คันที่เช่าตลอดเวลา โดยไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมีส่วนครอบ ครองรถยนต์คันที่เช่า
2.5 ผู้เช่าตกลงจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องตามมาตรฐานที่กำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์คันที่เช่า
2.6 ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายประจำวันที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์คันที่เช่า เช่น ค่าจอดรถ, ค่าทางด่วน, ค่าปรับที่เกิดจากการผิดกฎจราจร หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น ผู้ให้เช่าจะทำการวางบิล เรียกชำระค่าใช้จ่ายจากผู้เช่าพร้อมกับการเรียกชำระค่าเช่า
3.ข้อตกลงเรื่องการห้ามใช้รถยนต์ในกรณีต่างๆ ดังนี้
ผู้เช่าตกลงที่จะไม่ใช้รถเช่าในลักษณะที่ต้องห้ามใดๆ หากมีการกระทำความผิดใดๆผู้ให้เช่าจะไม่จัดหารถทดแทน ให้ในทุกกรณี สาเหตุของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ถือเป็นความรับผิดของผู้เช่า
3.1 ห้ามใช้รถยนต์เพื่อการแข่งขันรถยนต์ประเภทต่างๆ รวมทั้งการทดสอบความเร็ว และประสิทธิภาพของรถยนต์
3.2 ห้ามใช้ในการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิด หรือขนส่งสินค้าที่ผิดกฎศุลกากร รวมทั้งผิดกฎหมาย ทุกประเภท
3.3 ห้ามให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามประเภทของรถยนต์คันที่เช่า ขับขี่รถยนต์คันที่เช่า
3.4 ห้ามผู้ขับขี่ที่ดื่มเหล้า ยา หรือแอลกอฮอล์ ที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด และผู้ขับขี่ต้องห้ามตามที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่า
3.5 ห้ามใช้รถยนต์คันที่เช่าไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมจรรยา หากการใช้รถยนต์ดังกล่าวทำให้รถยนต์ คันที่เช่าถูกยึดจากหน่วยงานของรัฐหรือผู้อื่นผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้เช่า และ ความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
3.6 ห้ามผู้เช่านำรถยนต์คันที่เช่าไปเช่าช่วง รวมทั้งจะไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของผู้เช่าใช้รถยนต์คันที่เช่าหากผู้เช่า กระทำการดังกล่าวผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3.7 รถยนต์คันที่เช่านั้นคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า โดยที่ผู้เช่าตกลงจะไม่แก้ไข หรือดัดแปลงใดๆเกี่ยวกับรถยนต์ และ อุปกรณ์รถยนต์ รวมทั้งเครื่องตกแต่งรถยนต์คันที่เช่าก่อนการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
3.8 บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้เช่านำรถที่เช่าไปใช้ในทางผิดกฎหมาย หรือนำรถไปหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เช่น ปล่อยเช่าช่วง นำรถบริษัทไปจอดจำนำกับนายทุน หากบริษัทตรวจทราบในภายหลังสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าโดยที่ผู้เช่าไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และหากบริษัทได้รับเสียหาย สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ทันที.
การเช่ารถ ในแต่ละครั้ง ทางเราผู้ให้บริการรถเช่า จังหวัดร้อยเอ็ด จะต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงกฏระเบียบ และอัตราค่าปรับไว้ก่อนล่วงหน้า หากท่านใช้งาน “รถเช่า” แล้วมีสภาพปกติ หลังจากการตรวจสอบเรียบร้อย จะคืนเงินในส่วนมัดจำให้ทั้งหมด 1.ผู้เช่าดูดบุหรี่ภายในรถยนต์จะมีค่าปรับ 3,000 บาท 2 .ผู้เช่ารถยนต์คืนรถบริษัทสภาพเลอะยางมะตอย มีค่าปรับ 1,500 บาท 3. ผู้เช่าทำเบาะภายในขาดหรือเสียหายเกิดจากของมีคม และคาบฝังแน่นจำพวกสี การอาเจียนใส่บนรถ จะมีค่าปรับ 3,000 บาท 4. ผู้เช่าคืนล่าช้าได้ 1 ชั่วโมง จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากนั้นจะมีค่าปรับชั่วโมงละ200 บาท หากคืนรถล่าช้ามากกว่า 4 ชั่วโมง บริษัทจะคิดค่าเช่า 1วัน อัตโนมัติ 5. ใช้รถเช่าร้อยเอ็ดของเรา ออกนอกพื้นที่ภาคอีสาน คิดราคาเพิ่ม 300 บาทต่อวัน เนื่องจากลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่ใช้งานรถหนัก ชนิดประกันภัยรถยนต์ A.ประกันภัยชนิดแบบผู้เช่าจำกัดความรับผิดชอบ (Deduct) ประกันภัยชนิดนี้เป็นประกันภัยที่ทางบริษัทฯ รวมกับค่าเช่าตามราคาเมนูรถเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดประกันภัยชนิดจำกัดความรับผิดชอบ มีดังนี้. กรณีเกิดอุบัติเหตุผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด/ไม่มีคู่กรณี รถยนต์ได้รับความเสียหายในช่วงเวลาที่ลูกค้าครอบครองรถ ซึ่งเกิดจากความประมาทของลูกค้าหรืออุบัติเหตุ(ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด) ส่งผลให้อุปกรณ์ภายนอก/ภายในแตกหัก บุบชำรุด รวมทั้งรอยครูดหรือหลุดจากตำแหน่งเดิมที่มีอยู่ (ค่าปรับ 3,000 บาท/ชิ้นส่วน, กระจกบานข้าง 5,000 บาท/ชิ้นส่วน, กระจกบานหน้า-หลัง 8,000 บาท/ชิ้นส่วน)
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1200CC รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1500CC รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1800CC รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
กรณีเกิดอุบัติเหตุผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่ารถยนต์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆให้กับทางบริษัทฯ B.ประกันอุบัติเหตุแบบไม่มีความรับผิดชอบ ( No Deduct ) ประกันภัยอุบัติเหตุเสริม Super Collision Damage Waiver (SCDW) โดยกำหนดความคุ้มครองลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบทุกกรณีเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ ไม่สนใจว่า ผู้เช่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด หรือเกิดจากความประมาทของผู้เช่าเองก็ตาม ผู้เช่ารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับรถเช่ากรณีเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี ศูนย์บาท *ประกันเฉพาะตัวรถ ไม่รวมการเสียหายของยางรถยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาลของผู้เช่าและผู้ร่วมทาง
  • รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1200CC ถึง 1500CC ราคา 215 บาทต่อวัน
  • รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1501CC ถึง 2200CC ราคา 326 บาทต่อวัน
  • รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 2400CC เป็นต้นไป ราคา 408 บาทต่อวัน
อย่างไรก็ตามการเช่ารถนั้น ควรที่จะดูแลรักษา และทะนุถนอม เปรียบเสมือนรถของท่านเอง ตลอดการเดินทาง .. เจ.ยู.ไอ คาร์ฟอร์เร้นท์ บริษัท เช่ารถร้อยเอ็ด เช่ารถขอนแก่น